21 юли, 2024

Развитието на IT сферата и необходимостта от все повече кадри е необратим процес, който няма как да засяга единствено бизнеса. За да се създаде максимално добра конкурентоспособна среда в национален план са необходими и политики на държавно ниво. Именно поради тази причина потърсихме коментар от Министерство на труда и социалната политика, които да представят своята перспектива относно пазара на кадри в България.

По какъв начин Министерство на труда и социалната политика подпомага българския IT сектор?

В последните години дигиталните умения на работната сила имат все по-нарастващо влияние за успешна реализация в съвременния пазар на труда. Подготовката на работна сила с адекватни квалификация и знания, съобразно търсенето на бизнеса, е сред приоритетите на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Тя се изпълнява чрез мерките и дейностите в Националния план за действие по заетостта. Документът предвижда над 16 500 безработни да започнат работа през 2019 г., а над 11 400 души да бъдат включени в обучения, за да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда. 

Уменията на работната сила ще са конвертируемата валута на пазара на труда в бъдеще. Младежите, които сега започват своя професионален път, се очаква да сменят 6-7 работни места. Съобразявайки се с тези тенденции, МТСП поставя акцент върху финансирането на проекти за придобиването на необходимите умения на работодателите от сектора на информационните технологии и другите икономически дейности. В процес на изпълнение е схема „Умения“, по която работодатели могат да получат между 15 000 лв. и 4 млн. лв. за обучение на своите служители или за обучение и наемане на безработни лица, като акцентът ще е поставен върху дигиталните компетентности и ключовите умения.

Бюджетът на схемата е 30 млн. лв. Финансирането е по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР). Инвестициите в умения и цифрови компетенции ще бъде приоритет за ОПРЧР и през следващия програмен период 2021-2027 г. Чрез тях  Увеличаване на възможностите за стажуване и чиракуване на конкретно работно място, от своя страна, ще подобрят възможностите за професионална реализация. 

Как определяте възнагражденията спрямо стандарта на живот в България и спрямо професиите в останалите сектори?

Данните на националната статистика показват, че през последните години секторът на информационните и комуникационните технологии е на първо място в България по най-високи трудови възнаграждения. През второто тримесечие на 2019 г. средната заплата в бранша достигна 3053 лв., което е с 390 лв. или с 14,6% повече в сравнение със същия период на миналата година. Възнагражденията в ИКТ сектора надхвърлят с близо 2,5 пъти средната заплата за всички икономически дейности в България. Високите възнаграждения са обусловени, от една страна, от по-високата производителност на труда в ИКТ сектора спрямо средната за икономиката. От друга страна причина за високия ръст на заплащането на труда сектора е голямата конкуренция, пред която са изправени работодателите, при наемането на персонал с необходимата квалификация.

Как взаимодейства Министерството на труда и социалната политика с работната среда в IT индустрията и съответно, как виждате ситуацията на пазара на кадри в следващите 2 до 5 години?

Според изследване на Европейската комисия над 90% от днешните професиите изискват компютърни компетенции. Освен това компютърните специалисти са важна част от съвременната работна сила във всички сектори на европейската икономика. Търсенето им расте всяка година, но броят на завършилите компютърни науки не напредва със същите темпове. 

Особеното за търсенето на труд в IT сектора е, че той обхваща предимно висококвалифицирани специалисти с образование в областта на информатиката, математиката и инженерните науки, чиято средна възраст е под 35 години. Според Европейския център за развитие на професионалното обучение през следващите години търсенето на IT специалисти на ниво ЕС ще се увеличава по-бързо от търсенето на другите видове заетост в икономиката.

Интервюто проведе Пламен Михайлов

Четете още по темата “Пазарът на ИТ кадри от А до Я”

 

Тагове: ,
Author