6 октомври, 2022

Бош Инженеринг Център София (ИЦС) ще участва активно в учебния процес на новата мултидисциплинарна бакалавърска програма по “Интелигентни системи и изкуствен интелект” – съвместен  проект на Машинно-Технологичния Факултет и Факултета по приложна математика и информатика към Технически университет – София. Експерти от Центъра ще имат водеща роля в реализирането на специално създадения практически модул в IV курс с фокус „Интелигентни технологии за автомобилната индустрия“. Допълнително, ИЦС ще подпомогне осигуряването на необходимата обучителна среда, преподаватели, както и ще оборудва изцяло високотехнологична лаборатория на територията на Машинно-технологичния факултет.

Достъпът до иновативни съвременни технологии е изключително важен за качеството на учебния процес и Центърът ще предостави сензори за автономни превозни средства, изчислителни модули и компютри, изпълнителни механизми и апаратура. В рамките на подписаното споразумение между Бош Инженеринг Център София и Технически университет – София е предвиден и триседмичен преддипломен стаж на  студенти от четвърти курс в Бош Инженеринг Център София.

Инвестицията в образование и развитие на млади таланти в IT сферата са сред основните приоритети на Бош Инженеринг Център София. Учебната програма по новата бакалавърска програма в Техническия университет ще започне през есента на 2022 г., като има за цел да предостави на завършилите задълбочени познания по компютърни науки и математика, необходими за практически приложения на изкуственият интелект (AI), както и актуални познания за най-новите технологии в областта. Специалността ще може да се изучава както на български, така и на английски език. Заложеният срок на партньорството между Центъра и Университета е 10 години.

Обучението по специалността е съобразено с изискванията и нуждите на съвременната ИКТ индустрия от четвърто поколение (Industry 4.0) и обхваща най-актуалните средства и дигитални технологии, виртуалното инженерство, интернет и облачни технологии, управлението на инженерна информация, както и с образователните и изследователските програми на водещи европейски университети във Великобритания, Германия, Франция, Италия и др.

„IT секторът в България е един от малкото, в които сме конкурентоспособни в световен мащаб. За да запази и развива този потенциал, Бош се включва активно в процеса на модернизиране на образователната система, в създаването на бъдещи специалисти за индустрията. Споразумението ни с Технически университет – София е стъпка именно в тази посока“, заяви Константин Конов, генерален директор на Роберт Бош и представител на Група Бош в България.

„От самото си създаване Бош Инженеринг Център София подкрепя образованието, професионалното развитие и ориентация на младите хора у нас. Вярвам, че експертите ни в ролята си на ментори ще помогнат на младежите да разгърнат възможностите си и да придобият ценни практически знания и умения чрез иновации и технологии“, споделя Динко Русев, инженеринг директор на Бош Инженеринг Център София.

Ректорът на ТУ – София, проф. дн инж. Иван Кралов изказа благодарност за началото на едно добро и перспективно сътрудничество и подчерта важната роля на бизнеса в практическо ориентираното обучение на студентите, съобразно с най-модерните тенденции в развитието на технологиите. „Вярвам, че този проект ще допринесе за подобряване на квалификацията на бъдещите инженери и по този начин ще открие нов хоризонт за тяхната успешна професионална реализация в днешната глобална конкурентна среда“, каза в заключение проф. Кралов.

 

Компанията демонстрира отговорност и добри практики като работодател, предлагайки дългосрочна заетост и образование, както и подкрепа в професионалното развитие на служителите си и инвестиция в бъдещи кадри.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,