24 март, 2023

Кодиране

Кодирането се състои в превода на кодове от човешки език на машинен. Това действие може да се нарече и  “подмножество на програмирането”, тъй като то стои в неговата основа. Кодерът трябва да бъде многоезичен. Той трябва да пише кодове на различни езици за програмиране като Java, C, Python, R въз основа на изискването. С помощта на кодове се ​​предоставят инструкции и информация на компютъра.

Има три общи компонента на повечето езици за програмиране:

  • Синтаксис на кода и правила, които трябва да се спазват при писане на код
  • Компилатор за конвертиране в съответния машинен код
  • Изпълнение на код и връщане на резултатите

Компютърът разбира само машинния код, написан на двоичен език. Задачата на кодера е да трансформира зададените му изисквания в език, разбираем за машината. Освен това някои програмисти превеждат логиката в машинно разбираеми кодове с език. Кодирането, използвано за прилагане на основите на компютърното програмиране по един начин, също е вид програмиране. Разликата тук е, че програмирането има по-широк обхват и се занимава с писане на кодове на множество езици.

Кодерите работят според получените инструкции. След това се изпълнява внедряването на кода, отстраняването на грешки, тестването на кода и анализ на качеството. Тези инструкции обикновено се наричат ​​„изходен код“. Кодирането включва писане на кодове за създаване на софтуерна програма. Всякакъв вид приложение, уебсайт или игра е програма. Нека сега да разгледаме подробното обяснение на програмирането.

Програмиране

Това е процесът на разработване на изпълнима софтуерна програма, която се изпълнява без никакви грешки. Работата на програмиста е да анализира проблем в кода и да предостави решения.

Създаването на приложение изисква няколко стъпки, включително планиране, проектиране, тестване, внедряване и поддръжка. Програмирането се занимава не само с кодиране, но и с анализ и внедряване на алгоритми, разбиране на структури от данни и смекчаване на проблеми. Всъщност, целият процес се нарича програмиране.

Псевдокодът е добър подход за обяснение на алгоритъма на кодера. Кодирането е съществена част от програмирането, но програмистът изисква много повече знания, опит и допълнителни умения, отколкото кодирането.

Програмистът създава сложни програми, четени и изпълнявани от машината, предоставяйки пълен набор от инструкции за изпълнение на компютрите. Изискват се години опит, за да стане човек професионален програмист. Ако може да се създадете програма и е сигурно, че в нея няма грешки, то значи нивото на успешен програмист е постигнато.

Има един прост пример, който може ясно да обясни програмирането. Например, можете да програмирате часовника да ви събуди в 6 сутринта. Също така можете да програмирате променливият ток (AC) да работи на температурата, която сте избрали с бутона за дистанционно управление, който има кодове в задната част, за да работи по дадения набор от инструкции от потребителя.

Разлика между кодиране и програмиране

Докато кодирането и програмирането изглеждат така, все едно са идентични, всъщност е точно обратното. Кодирането означава писане на кодове от един език на друг, а програмирането се равнява на програмиране на машина с даден набор от инструкции за изпълнение.

Задачата на кодера е да преведе логиката на език, който машината може да разбере, докато програмистът трябва да направи повече от просто да пише кодовете.

1. Основна разлика

Кодирането е частта от програмирането, която се занимава с преобразуване на езика в двоични команди за машината. Програмирането е процес на създаване на програма, която следва конкретнистандарти и изпълнява определена задача.

2. Обхват

Кодирането е свързано с превеждане на логиката на изискванията в машинно разбираем код. Обратно, програмирането изисква анализ и концептуализация на различни аспекти на всяка програма и намиране на решения на всякакви проблеми, които могат да възникнат по време на процеса. Той  включва още критични параметри като отстраняване на грешки, компилиране, тестване и внедряване.

3. Инструменти

Кодирането не изисква толкова много софтуерни инструменти, за да бъде изпълнено. Само обикновен текстов редактор като WordPad или Notepad би бил достатъчен. В наши дни в употреба влиза IDE, както и инструменти за отстраняване на грешки като Eclipse, Bootstrap, Delphi, ATOM.

Програмирането изисква преглед на документи и извършване на анализ заедно с кодиране, което пък изисква допълнителни инструменти. Инструментите, необходими в процеса, са инструменти за анализ на код, генератори на код, бази данни, тестови рамки, линкери, компилатори, редактори на код, GUI дизайнери, асемблери, дебъгери и инструменти за анализ на производителността.

От програмиста се очаква да познава модерните концепции на Git и Github, инструменти за бази данни, аналитични инструменти като Apache Spark, инструменти за презентация, инструменти за облак, тъй като има по-широк обхват.

4. Умения

Необходимо е хората, занимаващи се с кодиране, да имат основни познания по езици за програмиране. Програмирането изисква създаване на алгоритми, математически модели, ноу-хау за обработка на данни и структури от данни. Програмистът се нуждае от специализирана степен и опит, за да пише логика, анализира, проектира и пише сложни програми. Той също така прилага въображението си и аналитични умения за решаване на конкретни проблеми. От него се очаква още да разбира и създава сложни структури от данни и алгоритми.

Работата на кодера е да следва техническите спецификации на програмиста, за да напише код и да гарантира, че крайният резултат отговаря на изискванията.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Special Projects Editor