22 февруари, 2024

Информацията се базира на уебинара “Фалирай умно” и цели да помогне на всички, които имат проблем с компанията си.

Нашият закон дефинира две финансови категории.

  • Търговец, който е свръхзадлъжнял

  • Търговец, който е неплатежоспособен

Тези финансови понятия са ключът към този отговор. Свръхзадлъжнял е този, чиито активи са по-малко от пасивите и е с отрицателен собствен капитал. В едно дело по несъстоятелност може да се прецени, че този търговец не е ликвиден. Фалитът се усеща по този начин. Декапитализирано дружество или такова с отрицателен капитал е сигурна индикация.

Производството по стабилизация е фазата преди влизането в несъстоятелност. Това е сравнително нов инструмент, който няма достатъчно практика, но на теория е доста полезно, от гледна точка на предприятието да стартира такова производство преди да се стигне до крайната фаза “Несъстоятелност”.

Причини за фалит, които се срещат най-често:

  • Липсата на устойчив бизнес модел
  • Разработване на решение, от което никой няма нужда
  • Конфликти в екипа
  • Недостатъчно финансови средства

От формално юридическа гледна точка всяко бизнес предприятие е длъжно само да стартира процедурата по несъстоятелност. Вариант е също да осъществи процедура по стабилизация. Всеки предприемач е добре да познава собствените си финанси. Проследяване на финансите и счетоводството може да помогне.

Какви са последствията за ООД собствениците след фалит?

  1. Задължение да подадат молба по несъстоятелност имат управителите на едно търговско дружество
  2. Компанията трябва да събере своите служители и да обяви фалита по-рано, за да може да се отреагира на време
  3. Държавата-акционер е предприела действия, когато разбира, че е дружеството в състояние на неплатежоспособност.

Различен ли е фалитът за технологичните компании?

Човек гради един бизнес с години без значение на неговото естество. Фалитът не е различен, за която и да е компания. При загуба на клиенти, дори и ИТ компаниите могат да бъдат много засегнати. Кризата през 2009 заличи много звена на западни компании в България.

Какви мерки взема държавата, за да избегнат фирмите спиране на своята дейност?

Държавата взема доста мерки, както през оперативната програми и през Българска банка за развитие. Всичко са насочени към малките и средни предприятия. Всяка една финансова мярка ще бъде добра за фирмите. Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия са задействали програма, с помощта на която ще подкрепи 450 компании. Своеобразно се взимат решения и всяка мярка изисква своето технологично време.

Каква ще бъде давността на задълженията за държавата и кредиторите, ако са надхвърлили размера на капитала?

Дружеството не е задължително няма финансови задължения, за да се премине в производство по ликвидация. По отношение на задълженията на търговското дружество ООД или ЕООД с прекратяване на договора по несъстоятелност и окончателно осребряване на наличното имущество се погасява. Това по никакъв начин не рефлектира върху едноличния собственик на капитала, който е и съдружник.

Тагове: , , , , ,