20 юни, 2024

По случай Деня на Земята Росалина Инджиева, директор на дирекция „Информационно обслужване и технологии, международно сътрудничество и връзки с обществеността“ към Изпълнителна агенция за околната среда (ИАОС), отговори на няколко въпроса, свързани с технологиите.

Каква е технологията зад Националната система за мониторинг на околната среда?

Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС) е инструмент, предоставящ базова информация за състоянието и рисковете за околната среда и природните ресурси, която да служи за основа за вземане на решения относно ефективността и целесъобразността на провежданите политики в областта на околната среда. Развитието на Националната система за мониторинг на околната среда е насочено към цялостно осигуряване на актуална и достоверна информация за състоянието на околната среда, с което да се гарантира  вземането на бързи и точни управленски решения, както и към непрекъснатото разширяване на обхвата на предоставената публична информация. Сегашен и бъдещ приоритет на НСМОС е осигуряване на необходимата информация за изпълнение на задълженията на МОСВ за докладване в изпълнение на изискванията на европейското и друго международно екологично законодателство. ИАОС поддържа 16 броя информационни системи за подсистемите на НСМОС, в т.ч. 8 бр. с публичен достъп и 18 регистъра с публичен достъп.

Как обработвате данните? Дейността автоматична ли е? Какви са актуалните резултати и колко са точни?

Информационните потоци, техния обем и вида на информацията са от особено значение за функционирането на НСМОС. Те се характеризират със следните особености:

  • информацията в отделните звена постъпва както от собствени източници, така и от външни институции и организации;
  • информацията се предава както между отделните звена от системата на МОСВ, така и към външни институции и организации;
  • информацията използвана за дейността на отделните структурни звена е различна по своя характер и степен на агрегираност. Това изисква междинна обработка преди подаването и към други звена;
  • самите обработки са различни по своя характер и изискват използването на различни средства (релационни бази данни и подходящ приложен софтуер за работа с тях, ГИС и др);
  • физическото разположение на структурните звена, имащи отношение към информационните потоци, не е на едно място.

Това изисква изграждането на комуникационни връзки както между отделните звена от системата на МОСВ, така и възможността за реализиране на такива с други информационни системи. Предвид гореизложеното, Информационната система изграждана в ИАОС има йерархична структура на две нива.

На първо ниво, са звената в които се получава първичната информация по компоненти на околната среда и извършващи контролна дейност. В структурно отношение това са Регионалните лаборатории и Централната лаборатория на ИАОС, Регионалните инспекции по околна среда, Басейновите дирекции за управление на водите, Дирекциите на национални паркове. Постъпването на информацията на това ниво става предимно през Интернет директно в националните бази данни в ИАОС, но също и от сървъри с локални бази данни (на басейново ниво) и РИОСВ (на регионално ниво).

Второто ниво обхваща дейността по мониторинг осъществявана в ИАОС. Разработен е приложен софтуер и е изградена локална мрежа, включваща сървъри с релационни бази данни, ГИС сървър и уеб сървъри. На това ниво се разработват и поддържат:

  • приложни програми за въвеждане и обработване на данни, анализи и прогнози;
  • национална екологична база от данни, която е разделена по компоненти на ОС;
  • самостоятелни бази данни  – КАВ, Мониторинг на повърхностни и подземни води, биологично разнообразие, радиационен гама-фон и др.;
  • географска база от данни, използвана от ГИС продукти за анализи, моделиране и визуализация на пространствени данни;
  • публична база данни за предоставяне на онлайн достъп на обществеността до екологична информация.

Достоверността на данните се гарантира от високотехнологична апаратура, използвана в лабораторната дейност на ИАОС и въвежда система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025 “Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране”. В Главна дирекция Лабораторно-аналитична дейност се осъществява регулярен вътрешен и външен качествен контрол.

Какви програмисти работят в ИАОС? На какви езици програмират, какви технологии използват?

Голяма част от приложните програми в ИАОС, както и поддържаните публични регистри са с трислойна архитектура – изградени чрез Java и .NET базирани уеб приложения върху сървъри Apache Tomcat и IIS.  Има и десктоп приложни програми, разработени на Delphi.

Националната и публичната бази данни са разположени в Система за управление на база данни (СУБД) Oracle. Използват се още и MS SQL Server и MySQL. Основният език за работа с релационните бази данни е SQL.

Географските информационни системи (ГИС) са сред основните инструменти, с които Изпълнителната агенция по околна среда осъществява мониторинга и оценката на компонентите на околната среда. Използваният в ИАОС ГИС софтуер включва фамилия от клиентски и сървърни продукти, както и набор от допълнителни софтуерни решения, разширяващи техните функционални възможности. Тези продукти предоставят инструменти за визуализация и анализ на пространствени данни, редакция, трансформация и други.

Агенцията използва софтуера за подготвяне на карти за Националния доклад за състоянието на околната среда в България, тримесечните бюлетини, анализи, проверки и корекции в местоположението на точките от мониторинговите мрежи, създаване на уеб сайтове за визуализиране на пространствените данни и за предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация. Софтуерът е помощен инструмент и при покриване на изискванията по Закона за достъп до пространствени данни и Директива 2007/02/ЕО (INSPIRE), във връзка с внедряването на инфраструктура за достъп до пространствени данни.

Какви са иновациите в подобряването на околната среда? Какво е бъдещето на технологиите в сферата?

Иновациите често се определят като нова идея, която се оказва успешна в практиката. Тя може да представлява нов продукт, практика, услуга, производствен процес или нов начин на организация.

Екоиновации могат да бъдат всички видове иновации ― технологични и нетехнологични ― които създават възможности за стопанска дейност и са полезни за околната среда, като предотвратяват или намаляват своето въздействие или като оптимизират потреблението на ресурсите. Екоиновациите са тясно свързани с начина, по който използваме природните си ресурси, и с начина, по който произвеждаме и потребяваме, както и с идеите за екологична ефективност и екологични индустрии. Екоиновациите насърчават преминаването на фирмите производители от решения в края на процеса („end-of-pipe“) към подходи със затворен цикъл, които свеждат до минимум материалните и енергийните потоци чрез промяна на продуктите и производствените методи, като по този начин внасят конкурентно предимство в много предприятия и сектори.

Тагове: , , , , , , ,