21 юни, 2024

Д-р Фатима Сапунджи е член на катедра  „Комуникационна и компютърна техника и технологии“ („КKTT“) към Техническия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ и на Центъра за съвременни биоинформатични изследвания. Занимава се с научноизследователска и проектна дейност в областта на информатиката и компютърните науки, биоинформатика, лекарствено-рецепторен дизайн, докинг, биотехнологии и биомедицинско инженерство. Тя е бакалавър и магистър по „Информатика“, ОНС „доктор“ по Информатика, главен асистент към катедра КKTT“, като нейната дисертация е на тема „Компютърно и математическо моделиране в лиганд-таргет взаимодействия“.

Докторант Илиян Иванов е член на катедра  „Комуникационна и компютърна техника и технологии“ към Техническия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски”. Той е магистър по „Компютърни системи и технологии“ и се занимава с научноизследователска и проектна дейност в областта на компютърните науки – компютърни мрежи, киберсигурност и биотехнологии. Завършил е CISCO академията.

В следващото интервю с д-р Сапунджи и докт-т. Иванов ще научим повече за биотехнологиите, както и за участието на младите учени в разработка на проекти за носими устройства с безжични технологии.

Каква научноизследователска дейност практикувате в момента?

Д-р Фатима Сапунджи: Занимаваме се с научноизследователска и проектна дейност в областта на информационните и комуникационните технологии, биоинформатиката, биотехнологиите и биомедицинското инженерство.

Биоинформатиката е бързо развиваща се област на науката, която комбинира компютърни науки, математика, химия, биология за решаване на биоинформатични задачи. Днес компютърните методи за предсказване на биологична активност, за дизайн на нови биологично активни съединения и за моделиране на структурите на различни молекули са широко използвани в научните изследвания. Чрез тях се постига по-голяма ефективност на финансовите разходи, съкращаване на времето за обработка на тежки оптимизационни задачи и откриване на алтернативи за многобройните тестове с животни.

Ние работим по научни проекти, с които се стремим да въведем студентите в областта на научните изследвания и приложенията на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). Целта ни е да генерираме научни изследвания и научно-приложни постижения, които да подпомогнат прилагането на научни и природо-съобразни подходи в практически сфери, свързани с приложение на математическите модели в областта на биотехнологиите, химията, биологията, фармакологията и др.

Компютърните методи за предсказване на биологична активност, за дизайн на нови биологично активни съединения, за моделиране на биологични процеси и т.н., стават ежедневие в научните изследвания. Ние провеждаме in silico експерименти с опиоидни и канабиноидни рецептори с цел моделиране и оптимизиране на тяхната структура и намиране на връзката структура-биологична активност. Откриването на опиоидните рецептори е свързано с морфина и повлияване на сетивността към болка. Медицинският канабис се използва при лечението на много заболявания и за облекчаване на болките на пациенти с онкологични заболявания.

С какво са свързани последните ви проекти?

Д-р Фатима Сапунджи: Последните проекти, по които работим са в областта на носимите върху тялото на човек устройства – „Антенни технологии за носими върху тялото на човека устройства в бъдещите комуникационни мрежи“. Тези технологии са сред най-бързо развиващите се сегменти в областта на техниката и привличат все по-силно вниманието на научните среди. Те ще променят нашия живот, тъй като предоставят разнообразни решения в редица сектори като здравеопазване, медицина, образование, отбрана, финанси, спорт и други. Очаква се те да играят важна роля в 5G мрежите и мрежите позволяващи интернет свързаност между различни устройства (Internet of Things). Носимите върху тялото на човек устройства, представляват безжични устройства оборудвани с антена, сензори, процесор и операционна система с лесен потребителски интерфейс, като могат да бъдат вграждани в дрехи и/или аксесоари. Антените трябва да бъдат компактни и да не ограничават движенията на човек, да са гъвкави, когато са вградени в дрехи и да са устойчиви на механични усилия.

Ние сме партньори в консорциума на Националната научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността (ИКТвНОС)“. Обществените предизвикателства, към които е насочена тази програма са: отворена наука и осигуряване на отворен достъп на обществото до научни резултати; дигитализация на науката, икономиката и културата; дигитализация на образованието и създаване на нови образователни ресурси и киберсигурност.

В какви извънкласни дейности, свързани с развиване на уменията в ИТ сферата, могат да се включат студентите и учениците в ЮЗУ “Неофит Рилски”?

Д-р Фатима Сапунджи: От миналата учебна година сформирахме клубове по „Мобилни технологии“ и „Информационна сигурност“ към катедра ККТТ, които се посещават от студенти от специалности „Компютърни системи и технологии“ (КСТ) и „Информационни и комуникационни технолoгии“ (ИКТ) и ученици от 8 до 12 клас, които имат интерес да се развиват в сферата на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). Ежеседмично се провеждат теоретични и практически занятия, на които членовете на клубовете се запознават с иновациите в областта на 4G, 5G, IoT, изкуствения интелект и тяхното приложение. Провеждането на тези курсове ще допринесе за привличане на нови студенти в сферата на информационните и комуникационните технологии и умните устройства, който е сред най-бързо развиващите се и водещи сектори за привличане на инвестиции в България.

докт-т. Илиян Иванов: Студентите и учениците проявяват интерес към роботиката и програмирането с Arduino и RaspberryPi. Бъдещето тепърва ще дава предпоставки за изява на роботизираната техника и ще има нужда от специалисти в тази област. В момента подготвяме проект, свързан с Raspberry Pi 3 Model B+ и KALI linux, чрез който ще се осъществи атака върху рутер. Ще изследваме видовете атаки и начините на тяхното предотвратяване. Целта ни е създаване на математически модели, чрез които може да се анализира поведението им. Един от аспектите, по които работим сега е използването на математически модели за откриване на фалшиви новини и начините за тяхното премахване.

Д-р Фатима Сапунджи: Учебните планове, по които обучаваме студентите от специалности КСТ и ИКТ са съобразени със сходните специалности в най-елитните университети в света. Колективът на катедра ККТТ е млад и амбициозен, студентите се запознават както с фундаменталните дисциплини, така и със съвременните информационни и комуникационни технологии. Провеждаме както теоретични, така и практически занимания. Запознаваме ги с най-новите тенденции в областта на информационните и комуникационните технологиите, разработването на информационни системи, уеб базирани приложения, приложения за мобилни устройства, компютърни мрежи, киберсигурност и други.

Студентите и младите учени се включват в научноизследователската работа на катедрата и факултета, като са стимулирани да участват в международни конференции, на които да имат възможност да представят своите резултати, както и да се запознаят с най-новите тенденции в областта на технологиите. Ежегодно съвместно със Съюза на специалистите по качество в България се организира международна научна конференция за млади учени, на която нашите студенти и докторанти представят резултати от своите изследвания в областта на ИКТ.

Работите ли съвместно с ИТ компаниите?

Провеждаме съвместни инициативи с водещи компании в сферата на компютърните технологии. Сред тях са: Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД, А1 Group; Rohde&Schwarz; Hewlett-Packard България ЕООД, ОПТИКС-Панагюрище, СТЕМО, ВУДОТЕК, Хард и Софт ООД, Rapid Progress Ltd и други.

Интервюто проведе Вяра Стефчева.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,