21 юли, 2024

Internet of Things улеснява процеса на преминаване от физически продукти към свързани цифрови продукти и услуги. И макар тази промяна да открива цял един свят на иновативни бизнес модели, тя също така и налага на предприятията непрекъснато да търсят нови оперативни процеси и културни предизвикателства. Всичко това обикновено се нарича дигитална трансформация. Как да се справим с нея? Запознайте се с методиката 4E-Framework, която се прилага в Bosch Software Innovations.  

Дигиталната трансформация поставя предизвикателства пред компании от много отрасли и изисква наличие на методи за подпомагане на организациите в процеса на тяхната промяна. Първата стъпка в този процес е цялостната оценка на нивата на зрялост на организационните възможности. Въз основа на такава оценка могат да се извлекат стратегически действия за постигане на определени целеви нива, които помагат на компанията да напредва по пътя към дигитална трансформация.

За да подкрепим този процес, ние разработихме всеобхватна рамка, която комбинира четири клъстера от възможности за дигитална трансформация (показана на фигурата по-долу). “4E-Framework” предоставя на компаниите структуриран подход за анализиране и изграждане на способности, които позиционират бизнеса в бързо променящата се търговска среда. На практика тази рамка позволява на компаниите да съсредоточат дейности и ресурси върху ключови стратегически области и да измерват резултатите.

4E-Framework: Как работи?

По време на фазата на оценяване провеждаме структурирани интервюта и семинари за събиране на необходимата информация за идентифициране на силните страни на компанията и възможностите за нейното подобряване. Тази информация определя статуквото по отношение на зрелостта на клъстера (среда, подпомагане, изпълнение, експертиза). Самите клъстери се разделят по 16 критерия. Разработваме няколко елемента от всеки критерий, което прави всичко прозрачно и измеримо.

Информацията, събрана по време на интервютата и семинарите, се използва, за да се определи степента на зрялост за всеки от елементите (виж фигурата по-долу), като се осигури изчерпателно описание на ситуацията на компанията. В този пример компанията вече е постигнала най-високо ниво на зрялост за “Тенденции”, докато “Иновационната култура” е на най-ниското равнище на зрялост.

Макар пълният преглед на всички възможности и техните елементи да надхвърля обхвата на тази статия, ние ще представим клъстерите много накратко.

Четири клъстера, с които да определите степента на зрялост

Среда: Изключително важно е да познавате бизнес средата, в която работите. Необходим е ясен поглед върху нуждите на клиента и текущите пазарни тенденции, за да започнете своето дигиталното пътуване. Най-успешните организации също демонстрират известна степен на емпатия, която им позволява да разберат по-задълбочено екосистемите и различните заинтересовани страни, с които взаимодействат. Това им осигурява конкурентно предимство в собственото им позициониране.

Подпомагане: Клъстерът за подпомагане измерва способността на компанията да ръководи с ясна визия, да внедрява иновации решително и да се адаптира към промените, настъпили чрез дигиталната трансформация. По-точно казано, клъстерът зачита колко добре една организация се справя с дигиталното лидерство, как се организира работата и как са свързани служителите в екипите и в различните бизнес единици.

Експертиза: Този клъстер се занимава с изграждането на способности, които са необходими за подхода и прилагането на нови възможности. Всички технологии, ресурси и ноу-хау, които са релевантни и необходими, се изследват подробно. Тъй като никоя организация не да притежава всички възможности, от които се нуждае, това е правилното място да се замислите върху това доколко е успешен мениджмънтът на стратегическите партньори.

Изпълнение: Когато става дума за изпълнение, измерваме колко добра е компанията в управлението и мащабирането на бизнес функции и процеси. Непрекъснатото подобрение чрез управление на изпълнението и способността за приспособяване на операциите към доставка на нови продукти и услуги са ключови индикатори и двигатели за поддържането на успеха на бизнеса.

Въпреки че не може да се очаква, че компаниите ще достигнат пълна зрялост по всички критерии, успехът в дигиталната трансформация е постигнат тогава, когато всички фактори, които се отнасят до тях, се отчитат и могат да достигнат основното ниво на зрялост. 

За да придобиете представа за това, как тези клъстери са развити в Bosch, регистрирайте се за техния 30-минутен уебкаст или се свържете с тях директно със своите индивидуални запитвания.

Тагове: , , , , ,